Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr DXS/83 6 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Porządek debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Zakopanem
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz otwocki

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., UNIPAK Sp. z o.o., „OPOCZNO” S.A. , Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów HEJNAŁ, ALMA-SAT S.C. , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, BRESCH + Ewa Gąsiorek, Disera Style Sp. z o.o. , Kamerados , MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, POLDER , Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, Biuro Podróży ATUR , Świat Saun Michał Markowski , „Liwona”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.