Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr FMD/79 3 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Nałęczowie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opoczyński oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Przedsiębiorstwo Transportortowo-Sprzętowe SETRAN Sp. z o.o. , Dystrybucja Gazu „Propan-Butan” s.c. K.Chojnowski, A.Chudek, „TRUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC” , „IKER” , BAR CARGOLIFT Polska , Demetes JAROSŁAW JUROWICZ, Haygrove Poland Sp. z o.o., Nasze Ligi Piotr Pyziak Spółka Komandytowa, PROMENTAL , Zufu Sp. z o.o., JM Trade sp. z o.o. w organizacji , Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o., Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.