Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr WXU/14 8 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Audyt stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bydgoski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Huta Oława S.A., Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku , JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, Klub Odbiorców TV SAT Karolew 3 , ALLPLAY PATRYK PUSCH, E-KUCHNIA , Keiper Polska , MADZIARA Istvan Nagy, Planet Soft IT Outsourcing Sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Margański Mysłowski , Gorzelnia-Bodzanowice Suchodolski Wojciech, Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c. Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz”., Europejski Bank Inwestycyjny

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.